Zaterdag 15 april 2023, Hogeschool van Amsterdam

Fysiek Congres Levende Talen 2023

Locatie: Wibauthuis (WBH) | Wibautstraat 3 B, Amsterdam

Wat kan ik verwachten?

Op zaterdag 15 april 2023 organiseert Levende Talen haar jaarlijkse fysieke congres op de Hogeschool van Amsterdam (Wibauthuis (WBH), Wibautstraat 3 B, Amsterdam).

Deze keer staat de vernieuwing van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs centraal. We stellen een gevarieerd programma samen met een spannende plenaire lezing verzorgd door Bart Deygers (Universiteit Gent), workshops over uiteenlopende aspecten van nut, noodzaak en praktijk van toetsen en beoordelen én adviesbijeenkomsten waarin de deelnemers kunnen meepraten over de nieuwste tussenproducten van de vakvernieuwingscommissies. Tijdens het congres zullen de eerste concepten van nieuwe eindtermen ter tafel liggen.

Het programma wordt hieronder weergegeven:

09.15 uur – 10.00 uur Inloop
10.00 uur – 11:00 uur Plenaire lezing Bart Deygers
11.30 uur – 12.30 uur Ronde A
12.30 uur – 13.30 uur Lunch & uitgeversmarkt
13.30 uur – 14.30 uur Ronde B

Plenaire lezing Bart Deygers

Goede bedoelingen, centrale toetsen, en hun gevolgen.

Vanaf 2024 zullen leerlingen in het Vlaamse onderwijs voor het eerst centrale toetsen maken. De toetsen hebben als doel om de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs na te gaan en om die kwaliteit en effectiviteit waar nodig op te krikken. Vlaanderen zet die stap relatief laat; in heel wat OECD-landen zijn centrale toetsen al lang een onderdeel van het onderwijslandschap en in enkele van die landen is hun impact en effect goed gedocumenteerd. Tijdens deze presentatie schets ik wat we in Vlaanderen denken te hebben geleerd van de ervaringen van de landen – waaronder Nederland – en hoe wij hopen om mogelijke negatieve gevolgen te vermijden. We doen dat in het volle besef dat al onze ‘voorbeelden’ toen ze met centrale toetsing van start gingen, dezelfde goede bedoelingen en dezelfde hoge ambities hadden, als wij.

Bart Deygers is professor tweedetaalverwerving NT2 en assessment aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en onderwijs gaat over de maatschappelijke impact die taalvaardigheid heeft en de kansen die onderwijs en toetsen (niet) bieden. Hij leidt de ontwikkeling van centrale taaltoetsen Nederlands in Vlaanderen, was voorzitter van de werkgroep visie Centrale Toetsen bij de Nederlandse Taalunie en is lid van de TOEFL-stuurgroep bij Educational Testing Service.

Workshops

Ronde A 11:30 - 12:30
Ronde B 13:30 - 14:30

Astrid Eelkema

 • Alle talen
 • Workshop A1

Intercultureel bewustzijn in leerlijn en schoolexamen – een schoolvoorbeeld

In deze presentatie maak je kennis met drie projecten in de vwo-bovenbouw van het Blaise Pascalcollege in Zaandam. Daarin leren leerlingen bij het vak Frans zich stapsgewijs ontwikkelen in intercultureel bewustzijn, binnen en buiten de klas. De projecten koppelen cultuurreflexief leren en burgerschapsvorming aan taalvaardigheden en literatuur, en leveren leerlingproducten op die verwerkt worden in de schoolexamens. Het gaat om de simulatie Envoyé spécial in het eindexamenjaar, en de projecten Parcours d’Intégration civique en Mémoire des Migrations in de voorexamenklassen - alle drie onderscheiden met een Europees Talenlabel van het Nuffic.

Roeland Harms & Marieken Pronk

 • Alle talen
 • Workshop A2

Taalvaardigheid in breder verband: weerspiegelen de nieuwe exameneisen wat leerlingen nodig hebben?

Taalvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met de exameneisen van elk vak. Leerlingen moeten immers laten zien dat ze vaktaal begrijpen, en zich daarin kunnen uiten. Als deze taalvaardigheden helder in exameneisen zijn opgenomen, helpt dat leraren om de jaren ervoor gericht aan vaktaalontwikkeling te werken. In deze workshop bekijken we de examenvoorstellen met betrekking tot taalvaardigheden daarom vanuit een breder verband: weerspiegelen de nieuwe eisen de functionele taalvaardigheid van leerlingen in breder schoolverband? De workshop komt voort uit de nieuwe -multidisciplinaire - werkgroep Platform Taalgericht Vakonderwijs.

Martijn Prins

 • Alle talen
 • Workshop A3

VERVALT -The Sergeants Speak: Identifying the Language Needs of the Royal Netherlands Army

This study employed a mixed method to identify the English language needs of non-commissioned officers (NCOs). Respondents for the Needs Analysis (NA) comprised 62 former NCOs and 11 subject matter experts (SMEs) for the design phases. Data were collected via interviews, along with a questionnaire, regarding required language tasks. Results included frequency and perceived difficulty, language proficiency, and context, combined with military vocabulary usage. Twenty-six language tasks were identified. The context of the participants’ experience focused on military missions and multinational exercises when the task frequency was high and communicative outcomes were critical for success. Respondents reported English being essential in senior NCO positions. SMEs determined that being able to read, listen, and issue a standard NATO order on the B2 level are essential tasks in training NCOs. The results served as design principles for a task-based curriculum redesign.

Xandra de Bode

 • Alle talen
 • Workshop A4

Formatief evalueren van schrijfvaardigheid op het mbo: hoe doe je dat?

Schrijfvaardigheid van studenten kun je toetsen door bijvoorbeeld een portfolio met teksten in te laten leveren, maar ook door een digitale toets met meerkeuzevragen af te nemen. Een portfolio geeft een goed inzicht in het niveau van schrijfvaardigheid, maar kost de docent erg veel nakijkwerk dat gevolgd moet worden door een goede feedback. Meerkeuzevragen leveren snel resultaat op voor de docent, maar wat meet je met deze vorm van toetsing eigenlijk en wat levert het de student op? Dan komt er nog het mogelijke gebruik van de chatbot gtp aan! In deze workshop is het de bedoeling dat de deelnemers met elkaar verkennen welke vormen van formatief evalueren (toetsing/ volgen van de ontwikkeling) er mogelijk zijn om de schrijfvaardigheid van studenten te meten. Wat werkt voor welk type student? Hoe verminder je de nakijkdruk en hoe kun je feedback zinvol inzetten?

Charline Rouffet

 • Alle talen
 • Workshop A5

Vervalt!

Leerlingen die hun hele schoolcarrière goede cijfers hebben gehaald voor vreemde talen, zoals Frans, Duits of Spaans, blijken vaak niet goed in staat om in die talen te communiceren. Kennelijk is er iets anders getoetst dan communicatievaardigheid. Als de toetsing zich daar beter op richt, welke effecten heeft dat dan op de onderwijsactiviteiten? Deze vraag staat centraal in deze workshop waarin wij in gesprek gaan over de effecten van een communicatief toetsprogramma op het vakdidactisch handelen van docenten moderne vreemde talen (onderdeel van een promotieonderzoek).

Patrick Rooijackers

 • Nederlands | Alle talen
 • Workshop A6

VOL -Leesbegrip toetsen: kan het anders dan met begripsvragen?

Moeten docenten Nederlands er niet eens mee ophouden tekstbegrip steevast te toetsen met begripsvragen? In deze workshop ga ik in op sterkten en zwakten van de veelgebruikte 'tekst-met-vragen-toets': recent onderzoek suggereert dat deze toets in heel beperkte mate meet in hoeverre leerlingen zelfstandig de betekenis van een tekst kunnen blootleggen. En we bespreken interessante alternatieven voor toetsing: varianten van de traditionele ‘tekst-met-vragen-toets’ en andere toetsvormen zoals de gatentekst, de sorteertaak en leestoetsen die ingebed zijn in andere domeinen zoals schrijfvaardigheid. Wat zijn sterkten en zwakten van deze toetsvormen? Welke toets werkt en houdt het werk overzichtelijk voor jou als docent? En hoe construeer je als docent zelf deze toetsen?

Yra van Dijk & Marie-José Klaver

 • Nederlands | Alle talen
 • Workshop A7

Objectieve beoordeling van creatief schrijven in de klas?

Niets zo moeilijk te beoordelen als creatief schrijven in de klas. Ook een recensie van een roman, of een mondeling literatuur zijn niet altijd makkelijk te becijferen. Is een mening over literatuur immers niet subjectief, en dus al snel voldoende? In deze workshop bespreken we hoe je wel degelijk objectieve' criteria kan toepassen in het beoordelen binnen het domein van de (jeugd)literatuur: zowel in de onderbouw als de bovenbouw. Ook boekkeuze en werkvormen komen aan de orde.

Dorothé Elshof & Koen van der Ven

 • Nederlands - alle talen
 • Workshop A8

Meertaligheid en diversiteit van onze samenleving: wat betekenen die voor de actualisering van eindtermen en examenprogramma’s?

Afgelopen jaren is in Nederland geëxperimenteerd met alternatieve centrale examens Nederlands voor nieuwkomers: het Staatsexamen Nt2 niveau I voor vmbo, niveau II voor havo en het EDUP-examen voor vwo. Het ministerie van OCW heeft op basis van de eerste ervaringen deze mogelijkheid voor alternatieve examinering beschikbaar gemaakt voor andere scholen in de vorm van een pilot gedurende schooljaren ‘22/’23 tot en met ‘24/’25. SEO en Kohnstamm Instituut monitoren en evalueren deze pilot. In deze workshop presenteren we de achtergronden, doelen en eerste ervaringen uit deze pilot. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar en met de onderzoekers in gesprek over het nut van dit soort pilots en de vraag of ze óók betekenis hebben voor de vakvernieuwing. Is het in onze diverse en meertalige samenleving eigenlijk nog wel mogelijk en wenselijk om voor alle kinderen met vergelijkbare talenten en cognitieve vermogens, dezelfde landelijke eindtermen en dezelfde centrale examens vast te leggen?

Sebastiaan Dönszelmann & Carolina de Groot

 • Alle talen
 • Workshop A9

Taalbewustzijn in de mvt-les: het kan zó! (Deel 1)

Taalbewustzijn is een van de nieuwe vakinhoudelijke domeinen binnen het vreemdetalenonderwijs. Een bijzonder fraaie opgave die uitstekend past in deze tijd én in de wereld van onze leerlingen. Het domein Taalbewustzijn bestaat uit drie subdomeinen: 1. Taal als systeem; 2. Taal in de maatschappij en 3. Taal en leren. Tijdens dit congres laten Carolina en Sebastiaan van elk subdomein praktisch toepasbare lesvoorbeelden zien én mogelijkheden om eenvoudig aan toetsing(criteria) te voldoen. Hun workshop bestaat uit twee delen: deel I wordt verzorgd in de eerste ronde, deel 2 in de tweede ronde. Aan het eind van deze twee rondes heb je niet alleen onderwijs gezien dat je zelf zo kunt inpassen, maar ook een concreet beeld van de richting die het vreemdetalenonderwijs op gaat: vaardig én bewust. Sebastiaan en Carolina raden je van harte aan ook deel te nemen aan deel 2 (workshop B9). In deel 2 maken we nog een extra praktische vertaalslag.

Anna Talamoni Rahmat

 • Alle talen
 • Workshop A10

Kritische en onderzoekende houding in het taalonderwijs

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zelf nadenken over wat hen verbaast, interesseert of nieuwsgierig maakt over een taal en cultuur? En hoe laten we ze inzien dat er veel te onderzoeken valt over een taal en cultuur? Voor mijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht heb ik me op deze vragen gericht en onderzoek gedaan naar hoe de kritische en onderzoekende houding ontwikkeld en gestimuleerd kan worden binnen de MVT-(met name Spaanse) lessen om taalvakken relevanter te maken voor het profielwerkstuk (‘de’ praktische opdracht in het examenjaar van havo/vwo). Op mijn website KriTiCO (www.kritico.nl) deel ik inspiratie en materiaal om leerlingen (het liefst al vanaf de onderbouw) nieuwsgierig te maken en te laten wennen aan onderzoek(jes) bij MVT. Tijdens mijn workshop zal ik hierop in gaan en help ik je graag nadenken over hoe je met kleine aanpassingen in je dagelijkse lespraktijk je leerlingen zowel nieuwsgierig als ‘staps’bewust kunt maken.

Doris Abizitsch & Florentine Krijnen

 • Alle talen
 • Workshop A11

De mogelijkheden van cultuurbewustzijn in het vto

Het moderne vreemdetalenonderwijs biedt bij uitstek de mogelijkheid om zowel universele thema’s, als cultuurspecifieke onderwerpen te behandelen. Hiermee worden leerlingen niet alleen taalvaardiger en wijzer in kennis, maar ook in ervaring, op het snijvlak van waar cultuur en maatschappij elkaar raken. Maar hoe kun je in één lessenreeks tijd besteden aan tegelijkertijd taalvaardigheid en uitdagende culturele inhoud? En wat heb je hiervoor nodig als leerling en als docent? Deze workshop richt zich op mogelijkheden voor cultuurbewustzijn in het vreemdetalenonderwijs. We inventariseren wat al wordt gedaan in de klas en hoe dit aansluit op benaderingen van cultureel leren. Hierbij kijken we zowel naar literatuur, maar ook andere culturele uitingen. We geven voorbeelden voor de vakken Frans en Duits, maar de workshop is relevant voor alle docenten moderne vreemde talen. We zullen bespreken hoe de voorbeelden kunnen worden ingezet om geïntegreerd vreemdetalenonderwijs te ontwikkelen dat zowel taalkundige als inhoudelijke doelen behaalt.

Twan Robben & Hanneke Houkes

 • Nederlands
 • Workshop A12

Samenhang in het PTA Nederlands door morele thema’s

In deze workshop presenteren we de wijze waarop we in de leerlijn van ons PTA morele thema’s verankerd hebben. Deze thema’s geven samenhang binnen de projecten waarin (bijna) alle vaardigheden en domeinen van het schoolvak Nederlands geïntegreerd worden aangeboden. In de workshop bespreken we op welke gronden wij voor deze morele thema’s gekozen hebben, we laten zien hoe deze uitgewerkt zijn in projecten. Met deelnemers van de workshop gaan we in gesprek over relevantie van onze thema’s voor de eigen lespraktijk. Ook zullen de deelnemers zelf een project met een moreel thema ontwerpen. Een project over geluk zal in detail bekeken worden.

Christine Brackmann & Jocelijn Pleumeekers

 • Nederlands
 • Workshop A13

Naar nieuwe kerndoelen en eindtermen Nederlands

In opdracht van het ministerie van OCW werkt SLO samen met teams van docenten en vakexperts aan de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma's Nederlands. Beide teams ontwikkelen daarvoor verschillende tussenproducten: een karakteristiek, een raamwerk van domeinen en subdomeinen en een eerste selectie van concept-kerndoelen en concept-eindtermen. In deze workshop nemen we de deelnemers mee in dit proces, laten we zien wat de stand van zaken is en zoomen we vervolgens in op het ontwikkelen van de doelen. Wat voor soort doelen komen er en hoe worden doelformuleringen opgebouwd? Tijdens de workshop krijgen de deelnemers een inkijkje in het ontwikkeltraject van het kerndoelenteam (po en onderbouw vo) en de vakvernieuwingscommissie (bovenbouw vo) en in wat er allemaal komt kijken bij het goed formuleren van kerndoelen en eindtermen voor Nederlands. De workshop zal mede verzorgd worden door twee docenten, afkomstig uit de beide vernieuwingscommissies.

Daniela Fasoglio & Marjon Tammenga

 • Alle talen
 • Workshop A14

Op weg naar nieuwe examenprogramma’s voor de talen

Examenprogramma’s geven richting aan het onderwijs; lesmethodes, het Centraal Examen en pta’s zijn daarop gebaseerd. Deze presentatie geeft een inkijkje in het proces van de actualisatie van de examenprogramma’s mvt voor vmbo, havo en vwo. We zullen toelichten waar we nu staan in het proces van vernieuwing, en hoe leraren en opleiders daar nu concreet aan kunnen bijdragen. In het actualisatietraject gaan we uit van drie inhoudelijke domeinen die met elkaar geïntegreerd zijn en elkaar versterken: taalvaardigheden, taalbewustzijn en cultuurbewustzijn. Voor deze domeinen zijn nu de eerste concept-eindtermen ontwikkeld. We nemen de deelnemers mee in de totstandkoming van deze concept-eindtermen en beantwoorden graag vragen over het actualisatietraject.

Hanneke Gerits

 • Nederlands
 • Workshop A15

Actualisering van Nederlands: de eerste set concepteindtermen en conceptkerndoelen

Het examenprogramma en de kerndoelen worden geactualiseerd. We nodigen leraren Nederlands van harte uit zich te buigen over een set concepteindtermen en conceptkerndoelen en die van advies en commentaar te voorzien. Daarna kunnen de vernieuwingscommissies er weer aan verder werken. De deelnemers die zich aanmelden voor deze sessie, krijgen ongeveer een week voor het congres de set concept eindtermen van de vakvernieuwingscommissie Nederlands toegestuurd

Catherine van Beuningen & Daniela Polisenska

 • Duits | Engels | Frans | Spaans | Nederlands
 • Workshop B1

Zelf aan de slag met meertalige werkvormen

Steeds meer kinderen groeien op met een andere taal dan of naast het Nederlands. En op school leren alle leerlingen nieuwe registers (of ‘vaktalen’) én vreemde talen. Kortom: eigenlijk is iedere leerling meertalig. Talenonderwijs dat deze meertaligheid valoriseert, en dat taal niet louter beziet als communicatiemiddel, maar als onlosmakelijk verbonden met cultuur en identiteit, kan van het talenonderwijs een plek maken waar alle leerlingen zich gezien voelen en ervaren dat talenonderwijs er voor hen toe doet. In deze workshop gaan deelnemers daarom actief aan de slag met flexibel inzetbare werkvormen die vanuit een focus op meertaligheid bijdragen aan de drie doeldomeinen van het talenonderwijs: taalvaardigheid, taalbewustzijn en (inter)cultureel bewustzijn

Nivja de Jong & Janine Berns

 • Alle talen
 • Workshop B2

Nadenken over toetsing van taal en inhoud bij de moderne vreemde talen

Met nieuwe eindtermen zullen er nieuwe toetsen moeten komen. Als taalbewustzijn en cultuurbewustzijn geïntegreerd met taalvaardigheden aan bod moeten komen in het onderwijs, zoals voorgesteld door de vakvernieuwingscommissie, dan zullen de toetsen door het curriculum heen ook taalvaardigheid en relevante vakinhoud geïntegreerd moeten toetsen. Na een korte introductie over de rol van toetsing in een taalcurriculum in het algemeen, geven wij voorbeelden hoe inhoud en taalvaardigheid samen getoetst zouden kunnen worden. Vervolgens gaan wij graag met de deelnemers aan de slag om samen mogelijke drempels te herkennen, en vervolgens om meer mogelijkheden te verkennen. Wij hopen dat door deze onderlinge uitwisseling tijdens de workshop, deelnemers (en workshopleiders) ideeën en handvatten voor vernieuwde toetsing als opbrengst mee kunnen nemen.

Robert Chamalaun

 • Nederlands
 • Workshop B3

Oh, die ellendige werkwoordspelling toch

Hoewel het regelsysteem voor de Nederlandse werkwoordspelling ogenschijnlijk eenvoudig is, blijven leerlingen fouten maken, soms tot grote wanhoop van hun docenten Nederlands. In mijn bijdrage ga ik dieper in op de achterliggende verklaringen van deze fouten. Op basis van mijn proefschrift bespreken we tijdens de workshop welke mogelijkheden je als docent Nederlands hebt om effectiever spellingonderwijs te geven.

Kees van Ruremonde

 • Alle talen
 • Workshop B4

MVT-breed: geen cijfers, maar ERK-niveaus als beoordeling

In het schooljaar 2020-2021 is het Cals College Nieuwegein (havo/vwo-school) afgestapt van het geven van cijfers bij de MVT (Engels, Duits en Frans) (m.u.v. in de examenklassen). Leerlingen krijgen sindsdien voor deze vakken geen (rapport)cijfers meer, maar ERK-niveaus als beoordeling. In deze workshopronde (presentatie) stelt Kees van Ruremonde, docent Duits op deze school, deze ontwikkeling voor. Ook wordt genoemd wat deze verandering betekent voor de lespraktijk, welke effecten we waarnemen bij leerlingen en welke uitdagingen deze verandering verder nog met zich meebrengt.

Kim VanKoughnett

 • Alle talen
 • Workshop B5

Beroepsgericht Taal: Hoe gebruik je mbo-kwalificatie dossiers voor het ontwikkelen van pedagogische taaltaken?

Een van de grootste uitdagingen voor mbo-taaldocenten is het aansluiten van taallessen op de beroepscontext. Beroepsgericht taal is beschreven in verschillende manieren in mbo-kwalificatie dossiers. In deze workshop gaan wij kijken naar voorbeelden van pedagogische taaltaken die zijn gemaakt voor een aantal verschillende dossiers. Een Task-Based methodiek en een stappenplan voor hoe taaldocenten zelf een pedagogische lessenserie voor beroepstaal wordt gepresenteerd. Daarna gaan we zelf aan de slag met het ontwikkelen van een pedagogische taaltaak. Neem een kwalificatie dossier of een echte beroepsgerichte taal -situatie mee!

Gert Rijlaarsdam

 • Nederlands
 • Workshop B6

Een nieuw leerplan Nederlands; uitgangspunten

In deze workshop oefenen we om op basis van het huidig leerplan te komen tot uitgangspunten voor een maximale samenhang in het leerplan. Het huidige leerplan en examenprogramma bestaat uit flink wat onderdelen, die in het leerplan niet verbonden worden. Hoe komen we tot een leerplan dat uitgaat van de verbindingen tussen onderdelen? Wat moet een leerling eigenlijk leren bij taal/Nederlands. We verkennen ook antwoorden op fundamentele vragen, zoals waarom er plaats is voor het vak Nederlands in het leerplan, of het logisch is dat literatuuronderwijs, taalbeheersing en taalkunde verbonden zijn in een schoolvak, gegeven door een en dezelfde docent Nederlands. Waar gaat fictie/literatuuronderwijs eigenlijk over? Is dat onderwijs in Nederlandse, en/of Europese en/of wereldliteratuur? Wat is de realiteitswaarde van ‘doorlopende leerlijnen’?

Martijn Koek

 • Nederlands
 • Workshop B7

Geïntegreerd toetsen (Nederlands)

Bij het schoolvak Nederlands worden taalvaardigheden doorgaans los van elkaar getoetst: een schrijfopdracht, een literatuurtoets, een proefwerk argumentatie. Bezien vanuit het idee dat al die vaardigheden aspecten van taal zijn, is dat jammer, want wanneer toets je die taal dan in zijn geheel? In deze workshop verkennen we mogelijkheden voor geïntegreerd toetsen bij Nederlands, waarbij leerlingen een prestatie moeten leveren die meerdere taalvaardigheden van ze vraagt. We bespreken wenselijkheid en haalbaarheid aan de hand van voorbeelden en gaan daarbij ook in op de relatie toets - onderwijs.

Camille Welie & Anne Kerkhoff

 • NT2
 • Workshop B8

Perspectief op doelen en examens vanaf NT2 – Vervalt!

De eindtermen en examenprogramma's voor de schoolvakken Nederlands en de moderne vreemde talen, gaan gelden voor alle leerlingen die een bepaald type voortgezet onderwijs volgen, dus óók voor alle leerlingen voor wie het Nederlands een tweede taal is. Die groep is zelf ook weer divers: naast leerlingen die vanaf hun geboorte meertalig worden opgevoed, zijn er 'nieuwkomers', leerlingen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en die soms na één of twee jaar ISK het reguliere onderwijs instromen. In deze workshop bekijken we de concept-eindtermen Nederlands en MVT die de vakvernieuwingscommissiesin hun tweede tussenproducten hebben geformuleerd, vanuit het perspectief van deze NT2-leerders. Deelnemers die zich aanmelden voor deze workshop, krijgen de producten van de vakvernieuwingscommissies een week voor het congres toegestuurd.

Sebastiaan Dönszelmann & Carolina de Groot

 • Alle talen
 • Workshop B9

Taalbewustzijn in de mvt-les: het kan zó! Deel 2

Deze sessie sluit aan bij workshop A9 uit workshopronde A. Carolina en Sebastiaan gaan ervan uit dat je het eerste deel van de workshop in de eerste ronde hebt gevolgd als je dit tweede deel wilt volgen.

Mayte Ibáñez Morocho

 • Spaans
 • Workshop B10

Consciencia lingüística en la clase de ELE

¿Cómo podemos examinar la consciencia lingüística integrada a las destrezas y a elementos culturales? ¡Apúntate a este taller como preparación a los futuros cambios en el currículo escolar y experimentemos juntos! Durante este taller vamos a ver ejemplos de cómo llevar la consciencia lingüística a la clase de ELE y vamos a generar ideas prácticas que puedes llevarte a clase el próximo día.

Bas Trimbos & Loes Groen

 • MVT
 • Workshop B11

Verkenning ERK-niveaus voor de nieuwe examenprogramma’s moderne vreemde talen

De nieuwe eindtermen worden gekoppeld aan ERK-niveaus. Ter ondersteuning van de vakvernieuwingscommissie MVT, voeren we daarom momenteel een verkenning uit naar welke niveaus uitdagend en haalbaar zijn voor vmbo, havo en vwo. Samen met mvt-docenten brengen we de huidige ERK-niveaus in beeld op basis van de procedure van de Raad van Europa. In deze presentatie nemen we de deelnemers mee in het doel en de werkwijze van de verkenning en laten we zien hoe we tot de ERK-niveaus komen die de vakvernieuwingscommissie MVT kunnen helpen bij het formuleren van nieuwe eindtermen.

Stephanie Lemmel-Huisman

 • Duits en Frans
 • Workshop B12

Meepraten over vakvernieuwing: adviesgesprek Duits en Frans

De examenprogramma's worden momenteel geactualiseerd. De deelnemers aan dit congres worden van harte uitgenodigd om daarover mee te praten. In deze sessie staat het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT centraal. Het gaat daarbij onder meer over concepten van de nieuwe eindtermen. In adviesgesprek B12 staan de schoolvakken Frans en Duits centraal. De deelnemers die zich aanmelden voor deze sessie, krijgen ongeveer een week voor het congres het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT toegestuurd.

Andrea Lutz

 • Engels
 • Workshop B13

Meepraten over vakvernieuwing: adviesgesprek Engels

De examenprogramma's worden momenteel geactualiseerd. De deelnemers aan dit congres worden van harte uitgenodigd om daarover mee te praten. In deze sessie staat het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT centraal. Het gaat daarbij onder meer over concepten van de nieuwe eindtermen. In adviesgesprek B13 staat het schoolvak Engels centraal. De deelnemers die zich aanmelden voor deze sessie, krijgen ongeveer een week voor het congres het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT toegestuurd.

Fernanda Martino

 • Spaans
 • Workshop B14

Meepraten over vakvernieuwing: adviesgesprek Spaans

De examenprogramma's worden momenteel geactualiseerd. De deelnemers aan dit congres worden van harte uitgenodigd om daarover mee te praten. In deze sessie staat het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT centraal. Het gaat daarbij onder meer over concepten van de nieuwe eindtermen. In adviesgesprek B14 staat het schoolvak Spaans centraal. De deelnemers die zich aanmelden voor deze sessie, krijgen ongeveer een week voor het congres het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT toegestuurd.

Hanneke Gerits

 • Nederlands
 • Workshop B15

Actualisering van Nederlands: de eerste set concepteindtermen en conceptkerndoelen

Het examenprogramma en de kerndoelen worden geactualiseerd. We nodigen leraren Nederlands van harte uit zich te buigen over een set concepteindtermen en conceptkerndoelen en die van advies en commentaar te voorzien. Daarna kunnen de vernieuwingscommissies er weer aan verder werken. De deelnemers die zich aanmelden voor deze sessie, krijgen ongeveer een week voor het congres de set concept eindtermen van de vakvernieuwingscommissie Nederlands toegestuurd

Bregje Verbruggen

 • Workshop B16

Meepraten over vakvernieuwing: adviesgesprek Arabisch, Turks, Chinees, Italiaans en Russisch

De examenprogramma's worden momenteel geactualiseerd. De deelnemers aan dit congres worden van harte uitgenodigd om daarover mee te praten. In deze sessie staat het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT centraal. Het gaat daarbij onder meer over concepten van de nieuwe eindtermen. In adviesgesprek B16 staan Arabisch, Turks, Chinees, Italiaans en Russisch centraal. De deelnemers die zich aanmelden voor deze sessie, krijgen ongeveer een week voor het congres het tweede tussenproduct van de Vakvernieuwingscommissie MVT toegestuurd.

Prijzen

Gepensioneerde leden en student-leden

25

Niet-leden

150