Onderdeel Nederlands

Sectorspecifieke en profielspecifieke invullingen van het schoolvak Nederlands.

De inhoud.

Het bestuur van Levende Talen Nederlands heeft in de zomer van 2019 bij de minister bepleit dat leerlingen in bepaalde sectoren (vmbo) en profielen (havo en vwo) tijdens de lessen Nederlands onderwijs kunnen krijgen dat voorbereidt op een vervolgopleiding. Om die reden werkt de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) sinds het schooljaar 2020-2021 verschillende scenario’s uit waarbij sectorspecifieke en profielspecifieke invullingen centraal staan.

Zulke scenario’s plaatsen de leerlingen in een min of meer authentieke context in de vervolgstudie of beroepenveld. Op deze manier ervaren de leerlingen het belang van de rol van taal in een essentiële beroepssituatie.

De onderwijsniveaus

VMBO

VMBO-leerlingen volgen de laatste twee leerjaren al meer sectorspecifieke vakken en gedurende deze jaren komen zij ook steeds meer in aanraking met de praktijk. Bij de scenario’s voor het VMBO is geprobeerd om scenario’s te bedenken waar de leerlingen verschillende beroepsgerichte taalcompetenties verwerven. Deze beroepsgerichte taalcompetenties die terug komen in de scenario’s zijn ontworpen als simulaties, maar kunnen ook gekoppeld worden aan stages.

HAVO

Gedurende de laatste twee jaren van het havo ligt het accent op het voorbereidend toegepast wetenschappelijke karakter. Leerlingen doen kennis op van beroepspraktijken uit verschillende sectoren waarin professionele communicatie een hoofdrol speelt, zoals crisiscommunicatie, gezondheidscommunicatie, marketing, journalistieke technieken, discussie- en debatvaardigheden in specifieke beroepscontexten. De scenario’s voor de havoleerlingen zijn bedacht om de kennis van toegepast onderzoek naar praktijken, zoals onderzoek naar wat werkt in crisiscommunicatie en persuasieve technieken, toe te passen en te oefenen in contextrijke situaties.

VWO

In de bovenbouw van het vwo ligt het accent op het voorbereidende wetenschappelijke karakter van de onderwijssoort. Dat betekent dat taal, taalgebruik, taalcultuur en literatuur ook onderdeel van hun onderwijs zijn. De scenario’s voor de vwo-leerlingen zijn dan ook gebaseerd op deze onderdelen. Daarnaast doen leerlingen inzichten op over de wetenschapsvorming over taalsystemen, taalgebruik en literatuur, ook in historisch perspectief. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen deze inzichten kunnen toepassen en leren te communiceren over deze inzichten.

Deelnemen

Het aanmelden voor de presentatie “Sectorspecifieke en profielspecifieke invullingen van het schoolvak Nederlands” is mogelijk via het reguliere aanmeldformulier op deze website.